Connect with us
#Gujarati Shayari

Kyak Dhodhmar 🌈 Varshad Varshi ☔ Jay Chhe,
To Kyak Ek 💧 Bund Ni Pyas Rahi Jay Chhe,
Koik Ne Male Chhe Hajar Bahana Prem Ma,👧 To Koi Ek Chahera  Mate Tarshi Jay Chhe.