Connect with us
#Friendship Shayari Good Morning Shayari

क्याक जुदाई तो क्याक मलम मलशे,
सबंधे सबंधे थोडो फरक मलशे,
निभावशो सबंध स्नेहथी तो क्याक 
लक्षमण तो क्याक सुदामा मणशे.